19 Bře

Ročníková práce: Rozvoj emoční inteligence u adolescentů

Autor: Lucie Bláhová

Anotace

Ročníková práce pojednává o emoční inteligenci adolescentů. Cílem práce je objasnit, proč je důležité u adolescentů rozvíjet emoční inteligenci. Práce zprvu vymezuje základní termíny. Poslední dvě kapitoly představují podstatné poznatky z experimentálních výzkumů. Na základě analýzy dostupné literatury i experimentálních studií lze říci, že je důležité adolescentům rozšiřovat povědomí o emoční gramotnosti, kterou lze rozvíjet a že se české školy o tuto problematiku nedostatečně zajímají.

Číst dále

19 Bře

Ročníková práce: Specifika práce pedagoga s žáky se specifickými poruchami učení v heterogonní třídě

Autor: Nikol Podhajská

Anotace

Tato ročníková práce se zabývá specifiky práce pedagoga s žáky se specifickými poruchami učení v heterogonní třídě. Práce blíže charakterizuje žáky se specifickými poruchami učení a zmíní jejich projevy. Dále také přibližuje vzdělávání těchto žáků, jako je inkluzivní vzdělávaní pro žáky s SPU a jaký je přístup školy k těmto žákům. Následně navazuje kapitola, která se zaměřuje přímo na práci pedagoga v heterogenní třídě. Specifika práce pedagoga jsou rozděleny do pěti podkapitol, jedná se o podporu žáka s SPU, obecné doporučení pro práci pedagoga s žáky s SPU, práci pedagoga v konkrétních předmětech, používání speciálních vzdělávacích pomůcek a následné hodnocení žáků s SPU.

Číst dále

14 Bře

Ročníková práce: Role neverbální komunikace učitelů v průběhu vyučování

Autor: Darina Juriková

Anotace

Tato práce se zabývá neverbální komunikací učitelů v průběhu vyučování. Nejdříve se zaměřuje na teoretické vymezení pole zájmu. Dále se opírám o výsledky pedagogických výzkumů zaměřených na neverbální komunikaci v prostředí školy. Tyto výzkumy demonstrují, jakou roli neverbální komunikace v průběhu vyučování hraje a jak jej ovlivňuje.

Číst dále

14 Bře

Ročníková práce: Problémové vztahy mezi učiteli a rodiči žáků prvního stupně základní školy

Autor: Barbora Žďárská

Anotace

Ročníková práce pojednává o problémových vztazích mezi učiteli a rodiči žáků prvního stupně základní školy. Cílem je vysvětlit z jakého důvodu dochází k problémovým vztahům mezi učiteli a rodiči žáků prvního stupně základní školy a v souvislosti s cílem se nabízí výzkumné otázky: jaká je příčina vzniku problémových vztahů mezi učiteli a rodiči, jak zabránit vzniku problémových vztahů, jak případné spory mezi učiteli a rodiči řešit.

Číst dále

Přejít k navigační liště