05 Dub

Ročníková práce: Jaké jsou rozdíly mezi Hejného metodou a tradičním pojetím výuky matematiky?

Autor: Eliška Klečková

Anotace

Ročníková práce popisuje problematiku rozdílnosti mezi tradičním pojetím výuky a programem profesora Hejného. Za cíl, který byl naplněn pomocí analýzy příslušných dokumentů, si klade představit hlavní rysy těchto přístupů a následně je objektivně porovnat. První část se věnuje transmisnímu přístupu ke vzdělávání, přibližuje klíčové problémy, které se v tomto typu vzdělávání objevují a zároveň se jej snaží obhájit pomocí návrhu nových inovací. Druhá kapitola má za cíl přiblížit společnost H-mat, o.p.s., která zaštiťuje celý Hejného program, a v souvislosti s ním představuje i konstruktivistické pojetí výuky, na kterém tento program stojí. Závěrečná kapitola se věnuje splnění hlavního cíle práce – srovnat dva přístupy a objasnit, že za lepšími výsledky žáků vyučovaných podle Hejného metody stojí schopnost žáků lépe porozumět zadání úlohy, odhadnout své dovednosti a využít toho, co již dávno znají.

Anotace podobně jako úvod práce seznamuje čtenáře s problematikou probíranou v celé práci. Slouží k povšechné orientaci o řešené problematice, celkovém pojetí práce a její hodnotě. Na rozdíl od úvodu práce je anotace tvořena několika větami.

Posudek

Posudek je podobný krátké odborné recenzi, rozsahem na 1-2 strany. Oponent hodnotí relevantnost obsahu práce vzhledem k názvu, splnění cílů práce, definování důležitých pojmů, dodržení citační normy a ostatních formálních náležitostí. Při obhajobě autor práce na posudek reaguje. Posudek není směrodatný a neurčuje zápočet. Ten závisí na kvalitě obhajoby a udílí jej vedoucí ročníkové práce, se kterým student práci konzultoval. Poznámka redakce: Na našem webu je posudek zveřejněn za účelem nabádání čtenáře ke kritickému čtení. Všechny práce zveřejněné na webu pedagogika-brno.cz jsou práce, které byly obhájené na ÚPV FF MU.

Plný text práce

 

Přejít k navigační liště