05 Dub

Ročníková práce: Možnost zefektivnění diagnostiky testů školní zralosti a připravenosti v předškolním věku pomocí nástroje iSophi

Autor práce: Lucie Navrátilová

Anotace

Mnoha učitelům v mateřských školách chybí spolehlivé diagnostické nástroje k rozpoznání úrovně školní připravenosti dětí. Tato ročníková práce proto pojednává o testech školní zralosti a jejich možném zefektivnění pomocí nově vyvinutého nástroje iSophi, který slouží k diagnostice školní zralosti. V práci se zabývám charakteristikou předškolního věku dítěte a definuji pojmy jako školní připravenost a zralost. Blíže popisuji výčet nejpoužívanějších testů školní zralosti, které vznikly již v 70. letech minulého století, ale jsou hojně využívané dodnes. V poslední kapitole uvádím jejich možnou budoucí alternativu, která ušetří učitelům v mateřských školách čas a lépe rozezná úroveň připravenosti dítěte. Představuji proto iSophi diagnostiku s použitím nástroje iSophi SMART, o jehož vývoj se zasloužilo psychologicko-pedagogické centrum STEP v České republice. První zkušenosti s tímto nástrojem popisuje pilotní studie z roku 2020, která byla zaměřena právě na zkoumání vlivu iSophi SMART.

Anotace podobně jako úvod práce seznamuje čtenáře s problematikou probíranou v celé práci. Slouží k povšechné orientaci o řešené problematice, celkovém pojetí práce a její hodnotě. Na rozdíl od úvodu práce je anotace tvořena několika větami.

Posudek

Posudek je podobný krátké odborné recenzi, rozsahem na 1-2 strany. Oponent hodnotí relevantnost obsahu práce vzhledem k názvu, splnění cílů práce, definování důležitých pojmů, dodržení citační normy a ostatních formálních náležitostí. Při obhajobě autor práce na posudek reaguje. Posudek není směrodatný a neurčuje zápočet. Ten závisí na kvalitě obhajoby a udílí jej vedoucí ročníkové práce, se kterým student práci konzultoval. Poznámka redakce: Na našem webu je posudek zveřejněn za účelem nabádání čtenáře ke kritickému čtení. Všechny práce zveřejněné na webu pedagogika-brno.cz jsou práce, které byly obhájené na ÚPV FF MU.

Plný text práce

 

Přejít k navigační liště