11 Bře

Ročníková práce: Prokrastinace vysokoškolských studentů a její spojitost s Big-five modelem osobnosti

Anotace

Tato teoretická práce se zabývá fenoménem prokrastinace ve vztahu k osobnostní typologii Big-five modelu u studentů vysokých škol. Ke každé složce tohoto modelu (neuroticismus, extraverze, otevřenost vůči zkušenosti, přívětivost, svědomitost) je blíže představena její spojitost s prokrastinací. Obsah této práce je opřen o teoretická východiska a výsledky výzkumů různých autorů. Dle výsledků vychází negativní korelace s prokrastinací u faktoru svědomitosti, přívětivosti a otevřenosti vůči zkušenosti a pozitivní korelace u složky neuroticismu. Faktor extraverze vykazoval ve výzkumech rozdílné výsledky.

Anotace podobně jako úvod práce seznamuje čtenáře s problematikou probíranou v celé práci. Slouží k povšechné orientaci o řešené problematice, celkovém pojetí práce a její hodnotě. Na rozdíl od úvodu práce je anotace tvořena několika větami.

Posudek

Posudek je podobný krátké odborné recenzi, rozsahem na 1-2 strany. Oponent hodnotí relevantnost obsahu práce vzhledem k názvu, splnění cílů práce, definování důležitých pojmů, dodržení citační normy a ostatních formálních náležitostí. Při obhajobě autor práce na posudek reaguje. Posudek není směrodatný a neurčuje zápočet. Ten závisí na kvalitě obhajoby a udílí jej vedoucí ročníkové práce, se kterým student práci konzultoval. Poznámka redakce: Na našem webu je posudek zveřejněn za účelem nabádání čtenáře ke kritickému čtení. Všechny práce zveřejněné na webu pedagogika-brno.cz jsou práce, které byly obhájené na ÚPV FF MU.

Plný text práce

Odkaz na plný text finalni_verze_Vasakova
Odesílám
User Review
5 (1 hlas)
Přejít k navigační liště