07 Bře

Ročníková práce: Specifika mobbingu mezi pedagogy

Autor: Sára Jeřábková

Anotace

Tato ročníková práce se zabývá mobbingem mezi učiteli, přesněji jejich specifiky průběhu a dopadů na školách. Práce definuje základní pojmy pedagogického sboru a především mobbingu, jako je definice, fáze, formy a dopady. Na konci vymezuji čtyři specifika možných příčin a průběhu mobbingu mezi učiteli, jako jsou vlivy externí spolupráce, feminizace, věku učitele a délky jeho působení na jedné škole na četnost a percepci mobbingu. Věnovala jsem se také dvěma možným specifickým dopadům. Primárně šlo o působení mobbingu na rozvoj syndromu vyhoření a nepřímý vliv na kvalitu vzdělávacího procesu.

Anotace podobně jako úvod práce seznamuje čtenáře s problematikou probíranou v celé práci. Slouží k povšechné orientaci o řešené problematice, celkovém pojetí práce a její hodnotě. Na rozdíl od úvodu práce je anotace tvořena několika větami.

Posudek

Posudek je podobný krátké odborné recenzi, rozsahem na 1-2 strany. Oponent hodnotí relevantnost obsahu práce vzhledem k názvu, splnění cílů práce, definování důležitých pojmů, dodržení citační normy a ostatních formálních náležitostí. Při obhajobě autor práce na posudek reaguje. Posudek není směrodatný a neurčuje zápočet. Ten závisí na kvalitě obhajoby a udílí jej vedoucí ročníkové práce, se kterým student práci konzultoval. Poznámka redakce: Na našem webu je posudek zveřejněn za účelem nabádání čtenáře ke kritickému čtení. Všechny práce zveřejněné na webu pedagogika-brno.cz jsou práce, které byly obhájené na ÚPV FF MU.

Plný text práce

Přejít k navigační liště