Přijímačky

Chtěli byste studovat na Ústavu pedagogických věd? Nebo už studujete a chtěli byste pokračovat i v magisterském studiu? Pak by se Vám mohly hodit tyto informace.

Bakalářské studium

Pro absolventy středních a vyšších škol nabízí ÚPV bakalářské obory  Pedagogika a Sociální pedagogika a poradenství. Přijímací zkouška se skládá z testu studijních předpokladů (http://www.prijimacky-tsp.cz/).

Obor Pedagogika je možné studovat jednooborově nebo dvouoborově v kombinaci s jinými obory na Filozofické fakultě, ale také na Fakultě sociálních studií nebo Fakultě sportovních studií MU. V nabídce je prezenční i kombinovaná forma studia. Obor Sociální pedagogika a poradenství se studuje jednooborově v prezenční formě.

Magisterské studium

Absolventům bakalářského studia pedagogického nebo sociálně vědního zaměření jsou v navazujícím magisterském stupni určeny obory Pedagogika, Sociální pedagogika a poradenství a Andragogika.

Pedagogika

Obor je určen absolventům stejného nebo příbuzného studijního oboru (příbuzný obor bude posouzen). Písemná zkouška z témat bakalářských státních zkoušek z oboru Pedagogika: http://www.phil.muni.cz/wupv/home/studium/informace/

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů.

Sociální pedagogika a poradenství Obor je určen absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného oboru (příbuzný obor bude posouzen). Písemná zkouška z témat bakalářských státních zkoušek z oboru Sociální pedagogika a  poradenství: http://www.phil.muni.cz/wupv/home/studium/informace/

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů.

Andragogika Přijímací zkoušku tvoří znalostní test obsahující otázky s volnou odpovědí.Obsah testu tvoří otázky z oboru pedagogických věd a věd příbuzných podle následujících tematických okruhů:

  1. Pedagogika jako věda. Systém pedagogických disciplín. Funkce a charakteristika základních pedagogických disciplín a aplikovaných pedagogických disciplíny. Hraniční pedagogické disciplíny.
  2. Andragogika jako věda. Systém andragogických disciplín (teoretické a praktické).
  3. Vztah pedagogiky a andragogiky k příbuzným vědám (sociologie, demografie, psychologie, personalistika).
  4. Teorie výchovy a vzdělávání (akademické, sociokognitivní a kognitivně psychologické, spiritualistické a personalistické, technologické, sociální).
  5. Celoživotní a všeživotní učení. Formální a neformální vzdělávání, informální učení.
  6. Vzdělávací soustava a výchovné instituce v ČR. Školská soustava – základní charakteristika. Systém výchovných institucí a jejich zaměření, funkce.
  7. Metodologie pedagogických věd a empirický pedagogický výzkum. Metody a techniky pedagogického výzkumu.
  8. Klasické (konsensuální, konfliktní, interpretativní) a současné sociologické teorie a jejich interpretace výchovy, vzdělávání a školy.
  9. Cíle a funkce sociální politiky. Aktéři, principy a nástroje sociální politiky. Sociální stát.
  10. Rozvoj lidských zdrojů a celoživotní učení v mezinárodní a české perspektivě. Záměry a cíle formulované v základních programových dokumentech EU (Memorandum o celoživotním učení, Bílá kniha) a ČR (Strategie rozvoje lidských zdrojů, Strategie celoživotního učení ČR).

Doktorské studium

Absolventům magisterského studia pedagogického zaměření je určeno doktorské studium oboru Pedagogika. Forma zkoušky je ústní.

Máte už přijímačky za sebou? Podělte se o své zkušenosti!

Co se vám osvědčilo? Co vás překvapilo? Registrujte se a napište svůj článek!