05 Dub

Ročníková práce: Jaké jsou rozdíly mezi Hejného metodou a tradičním pojetím výuky matematiky?

Autor: Eliška Klečková

Anotace

Ročníková práce popisuje problematiku rozdílnosti mezi tradičním pojetím výuky a programem profesora Hejného. Za cíl, který byl naplněn pomocí analýzy příslušných dokumentů, si klade představit hlavní rysy těchto přístupů a následně je objektivně porovnat. První část se věnuje transmisnímu přístupu ke vzdělávání, přibližuje klíčové problémy, které se v tomto typu vzdělávání objevují a zároveň se jej snaží obhájit pomocí návrhu nových inovací. Druhá kapitola má za cíl přiblížit společnost H-mat, o.p.s., která zaštiťuje celý Hejného program, a v souvislosti s ním představuje i konstruktivistické pojetí výuky, na kterém tento program stojí. Závěrečná kapitola se věnuje splnění hlavního cíle práce – srovnat dva přístupy a objasnit, že za lepšími výsledky žáků vyučovaných podle Hejného metody stojí schopnost žáků lépe porozumět zadání úlohy, odhadnout své dovednosti a využít toho, co již dávno znají.

Číst dále

05 Dub

Ročníková práce: Možnost zefektivnění diagnostiky testů školní zralosti a připravenosti v předškolním věku pomocí nástroje iSophi

Autor práce: Lucie Navrátilová

Anotace

Mnoha učitelům v mateřských školách chybí spolehlivé diagnostické nástroje k rozpoznání úrovně školní připravenosti dětí. Tato ročníková práce proto pojednává o testech školní zralosti a jejich možném zefektivnění pomocí nově vyvinutého nástroje iSophi, který slouží k diagnostice školní zralosti. V práci se zabývám charakteristikou předškolního věku dítěte a definuji pojmy jako školní připravenost a zralost. Blíže popisuji výčet nejpoužívanějších testů školní zralosti, které vznikly již v 70. letech minulého století, ale jsou hojně využívané dodnes. V poslední kapitole uvádím jejich možnou budoucí alternativu, která ušetří učitelům v mateřských školách čas a lépe rozezná úroveň připravenosti dítěte. Představuji proto iSophi diagnostiku s použitím nástroje iSophi SMART, o jehož vývoj se zasloužilo psychologicko-pedagogické centrum STEP v České republice. První zkušenosti s tímto nástrojem popisuje pilotní studie z roku 2020, která byla zaměřena právě na zkoumání vlivu iSophi SMART.

Číst dále

19 Bře

Ročníková práce: Rozvoj emoční inteligence u adolescentů

Autor: Lucie Bláhová

Anotace

Ročníková práce pojednává o emoční inteligenci adolescentů. Cílem práce je objasnit, proč je důležité u adolescentů rozvíjet emoční inteligenci. Práce zprvu vymezuje základní termíny. Poslední dvě kapitoly představují podstatné poznatky z experimentálních výzkumů. Na základě analýzy dostupné literatury i experimentálních studií lze říci, že je důležité adolescentům rozšiřovat povědomí o emoční gramotnosti, kterou lze rozvíjet a že se české školy o tuto problematiku nedostatečně zajímají.

Číst dále

19 Bře

Ročníková práce: Specifika práce pedagoga s žáky se specifickými poruchami učení v heterogonní třídě

Autor: Nikol Podhajská

Anotace

Tato ročníková práce se zabývá specifiky práce pedagoga s žáky se specifickými poruchami učení v heterogonní třídě. Práce blíže charakterizuje žáky se specifickými poruchami učení a zmíní jejich projevy. Dále také přibližuje vzdělávání těchto žáků, jako je inkluzivní vzdělávaní pro žáky s SPU a jaký je přístup školy k těmto žákům. Následně navazuje kapitola, která se zaměřuje přímo na práci pedagoga v heterogenní třídě. Specifika práce pedagoga jsou rozděleny do pěti podkapitol, jedná se o podporu žáka s SPU, obecné doporučení pro práci pedagoga s žáky s SPU, práci pedagoga v konkrétních předmětech, používání speciálních vzdělávacích pomůcek a následné hodnocení žáků s SPU.

Číst dále

Přejít k navigační liště