04 Úno

Ročníková práce: Audiokniha jako alternativa předčítání pohádek před spaním

„Za sedmero horami a sedmero řekami žil král a královna…“ Dítě leží v postýlce a rodiče předčítají pohádku. A když nemohou? Pustí pohádku z audioknihy. 

Může ovšem audiokniha plně nahradit osobní předčítání? Jaké jsou rozdíly mezi osobním předčítáním a poslechem nahrávky? A jak mohou specifické rysy audioknihy působit na předškolní dítě? To jsou hlavní otázky, které si kladu ve své ročníkové práci „Audiokniha jako alternativa předčítání pohádek před spaním“.

V samotném textu práce se zaměřuji nejenom na vysvětlení pojmů, jako je pohádka, čtení a vyprávění, audiokniha a její používání, ale zejména na objasnění specifik audioknihy jako nosiče pohádek v opozici k osobnímu předčítání. V rámci jednotlivých podkapitol se pak zabývám možným působením těchto specifik na dítě v oblasti čtenářské pregramotnosti, jazykových a řečových schopností, paměťových funkcí, rozvoje čtenářství a vytváření vazeb s blízkými osobami.

A jak působí audioknihy na vás?

Anotace

Ročníková práce „Audiokniha jako alternativa předčítání pohádek před spaním“ se zabývá pohádkami, které jsou pouštěny dětem před spaním ve formě audioknihy. Zaměřuje se na specifické rysy audioknih, které mohou působit na předškolní dítě, a porovnává je s osobním předčítáním. Prostor je věnován zejména odlišnostem mezi oběma způsoby předávání pohádek a jejich možnému pozitivnímu či negativnímu působení na dítě.

Klíčová slova

audiokniha, osobní předčítání, pohádka, předškolní dítě

Anotace podobně jako úvod práce seznamuje čtenáře s problematikou probíranou v celé práci. Slouží k povšechné orientaci o řešené problematice, celkovém pojetí práce a její hodnotě. Na rozdíl od úvodu práce je anotace tvořena několika větami.

Posudek

Posudek je podobný krátké odborné recenzi, rozsahem na 1-2 strany. Oponent hodnotí relevantnost obsahu práce vzhledem k názvu, splnění cílů práce, definování důležitých pojmů, dodržení citační normy a ostatních formálních náležitostí. Při obhajobě autor práce na posudek reaguje. Posudek není směrodatný a neurčuje zápočet. Ten závisí na kvalitě obhajoby a udílí jej vedoucí ročníkové práce, se kterým student práci konzultoval. Poznámka redakce: Na našem webu je posudek zveřejněn za účelem nabádání čtenáře ke kritickému čtení. Všechny práce zveřejněné na webu pedagogika-brno.cz jsou práce, které byly obhájené na ÚPV FF MU.

Plný text práce

Odesílám
User Review
5 (1 hlas)
Přejít k navigační liště