19 Bře

Ročníková práce: Specifika práce pedagoga s žáky se specifickými poruchami učení v heterogonní třídě

Autor: Nikol Podhajská

Anotace

Tato ročníková práce se zabývá specifiky práce pedagoga s žáky se specifickými poruchami učení v heterogonní třídě. Práce blíže charakterizuje žáky se specifickými poruchami učení a zmíní jejich projevy. Dále také přibližuje vzdělávání těchto žáků, jako je inkluzivní vzdělávaní pro žáky s SPU a jaký je přístup školy k těmto žákům. Následně navazuje kapitola, která se zaměřuje přímo na práci pedagoga v heterogenní třídě. Specifika práce pedagoga jsou rozděleny do pěti podkapitol, jedná se o podporu žáka s SPU, obecné doporučení pro práci pedagoga s žáky s SPU, práci pedagoga v konkrétních předmětech, používání speciálních vzdělávacích pomůcek a následné hodnocení žáků s SPU.

Anotace podobně jako úvod práce seznamuje čtenáře s problematikou probíranou v celé práci. Slouží k povšechné orientaci o řešené problematice, celkovém pojetí práce a její hodnotě. Na rozdíl od úvodu práce je anotace tvořena několika větami.

Posudek

Posudek je podobný krátké odborné recenzi, rozsahem na 1-2 strany. Oponent hodnotí relevantnost obsahu práce vzhledem k názvu, splnění cílů práce, definování důležitých pojmů, dodržení citační normy a ostatních formálních náležitostí. Při obhajobě autor práce na posudek reaguje. Posudek není směrodatný a neurčuje zápočet. Ten závisí na kvalitě obhajoby a udílí jej vedoucí ročníkové práce, se kterým student práci konzultoval. Poznámka redakce: Na našem webu je posudek zveřejněn za účelem nabádání čtenáře ke kritickému čtení. Všechny práce zveřejněné na webu pedagogika-brno.cz jsou práce, které byly obhájené na ÚPV FF MU.

Plný text práce

 

Přejít k navigační liště