19 Bře

Ročníková práce: Rozvoj emoční inteligence u adolescentů

Autor: Lucie Bláhová

Anotace

Ročníková práce pojednává o emoční inteligenci adolescentů. Cílem práce je objasnit, proč je důležité u adolescentů rozvíjet emoční inteligenci. Práce zprvu vymezuje základní termíny. Poslední dvě kapitoly představují podstatné poznatky z experimentálních výzkumů. Na základě analýzy dostupné literatury i experimentálních studií lze říci, že je důležité adolescentům rozšiřovat povědomí o emoční gramotnosti, kterou lze rozvíjet a že se české školy o tuto problematiku nedostatečně zajímají.

Anotace podobně jako úvod práce seznamuje čtenáře s problematikou probíranou v celé práci. Slouží k povšechné orientaci o řešené problematice, celkovém pojetí práce a její hodnotě. Na rozdíl od úvodu práce je anotace tvořena několika větami.

Posudek

Posudek je podobný krátké odborné recenzi, rozsahem na 1-2 strany. Oponent hodnotí relevantnost obsahu práce vzhledem k názvu, splnění cílů práce, definování důležitých pojmů, dodržení citační normy a ostatních formálních náležitostí. Při obhajobě autor práce na posudek reaguje. Posudek není směrodatný a neurčuje zápočet. Ten závisí na kvalitě obhajoby a udílí jej vedoucí ročníkové práce, se kterým student práci konzultoval. Poznámka redakce: Na našem webu je posudek zveřejněn za účelem nabádání čtenáře ke kritickému čtení. Všechny práce zveřejněné na webu pedagogika-brno.cz jsou práce, které byly obhájené na ÚPV FF MU.

Plný text práce

 

Přejít k navigační liště