06 Lis

Ročníková práce: Motivace v české zážitkové pedagogice: přístupy k motivaci ve hrách uváděných v časopisu Gymnasion

Vážené čtenářky a vážení čtenáři, nyní máte před sebou text mojí ročníkové práce teoreticky se zabývající základy motivace a analýzou motivace v hrách zážitkové pedagogiky.

V práci nejdříve podávám základní charakteristiku motivace v psychologii a její dělení na 4 modely: homeostatický, pobídkový, kognitivní a činnostní. Tyto modely jsou shrnutím a typologií podstaty motivace jak ji dělí Smékal (2002). Obdobně definuji motivaci v pedagogice a dělím do 4 skupin motivace u žáků, tak, jak ji popsala Skalková (1999): motivace praktickým učením, motivace cílem, motivace tvořivou činností a motivace hodnocením.

Dalším nezbytným prvkem práce bylo popsat českou zážitkovou pedagogiku, včetně zahraničních institucí a směrů. Českou zážitkovou pedagogiku tvoří situace (hry), většinou uměle vytvořené lektory  a jejich následný psychologický rozbor nazývaný reflexe. Reflexe se zaměřuje na možnosti přenesení řešení použitých ve hrách do běžného života. Tím dochází k učení. Bez použití reflexe není možné akci nazývat zážitkovou pedagogikou, protože v ní nedochází k učení, které je pro zážitkovou pedagogiku tak charakteristické.

Hlavním cílem této práce bylo zjistit motivaci, která je používaná ve hrách, jež jsou uvedeny v časopisu Gymnasion. Za tímto účelem jsem analyzoval všechna čísla časopisu, ve kterých se objevuje rubrika Zlatý fond her, v níž jsou hry popsány. Celkem 27 analyzovaných her jsem rozdělil do tabulky popisující jejich příslušnost k určité skupině motivace z hlediska psychologie a pedagogiky.  Konečným krokem byl popis 4 základních her a jejich prvků, ve kterých se realizuje určitý druh motivace.

Definice motivace okem psychologie a pedagogiky, definice zážitkové pedagogiky a analýza her z časopisu Gymnasion nám umožňuje alespoň základní ohraničení tématu, které v české literatuře zatím popsáno není. Také pokládá základy pro moji bakalářskou práci, ve které budu toto téma dále rozvíjet.

Zdroje:
Skalková, J. (1999). Obecná didaktika. Praha: ISV.
Smékal, V. (2002). Pozvání do psychologie osobnosti: člověk v zrcadle vědomí a jednání. (1. vyd., 517 s.) Brno: Barrister & Principal.

Vydra, V. (2015). Motivace v české zážitkové pedagogice: přístupy k motivaci ve hrách uváděných v časopisu Gymnasion (Ročníková práce). Dostupné z https://pedagogika-brno.cz/wp-content/uploads/2015/02/Ro%C4%8Dn%C3%ADkov%C3%A1-pr%C3%A1ce_V%C3%A1clav-Vydra_428798.pdf.

Anotace

Práce se zabývá motivací v zážitkové pedagogice. Text definuje motivaci v české  psychologii a české pedagogice. Taktéž definuje českou zážitkovou pedagogiku. Za pomoci těchto definic analyzuje motivaci ve hrách české zážitkové pedagogiky, konkrétně pak v časopisu Gymnasion.
Anotace podobně jako úvod práce seznamuje čtenáře s problematikou probíranou v celé práci. Slouží k povšechné orientaci o řešené problematice, celkovém pojetí práce a její hodnotě. Na rozdíl od úvodu práce je anotace tvořena několika větami.

Posudek

Posudek je podobný krátké odborné recenzi, rozsahem na 1-2 strany. Oponent hodnotí relevantnost obsahu práce vzhledem k názvu, splnění cílů práce, definování důležitých pojmů, dodržení citační normy a ostatních formálních náležitostí. Při obhajobě autor práce na posudek reaguje.Posudek není směrodatný a neurčuje zápočet. Ten závisí na kvalitě obhajoby a udílí jej vedoucí ročníkové práce, se kterým student práci konzultoval. Poznámka redakce: Na našem webu je posudek zveřejněn za účelem nabádání čtenáře ke kritickému čtení. Všechny práce zveřejněné na webu pedagogika-brno.cz jsou práce, které byly obhájené na ÚPV FF MU.

Plný text práce

Odkaz na plný text ročníkové práce ke stažení Ročníková práce_Václav Vydra_428798
Odesílám
User Review
5 (1 hlas)
Přejít k navigační liště