07 Bře

Ročníková práce: Příčiny dropoutu v sekundárním vzdělávání z pohledu pohlaví

Autor: Ondřej Smrčka

Anotace

Ročníková práce se zabývá příčinami dropoutu v sekundárním vzdělávání z pohledu pohlaví. V první části práce vymezuje pojem dropout a vysvětluje faktory, za kterých k dropoutu dochází. Dále uvádí, jakým způsobem dropout ovlivňuje rodina, školní zapojení a delikventní chování. Druhá část práce se věnuje popisem rozdílů v dropoutu dívek a chlapců. Nejprve hledá rozdíly v rámci push, pull a falling out faktorů, pokračuje identifikováním rizik těhotenství během studia, a nakonec popisuje dropout způsobený problémovým chováním. Práce také nastiňuje problém učitelů, kteří svým chováním znevýhodňují jedno pohlaví před druhým. Na základě empirických studií přichází práce se zjištěním, že chlapci a dívky jsou více či méně zranitelní vůči různým formám dropoutu a tyto formy v závěru diskutuje.

Anotace podobně jako úvod práce seznamuje čtenáře s problematikou probíranou v celé práci. Slouží k povšechné orientaci o řešené problematice, celkovém pojetí práce a její hodnotě. Na rozdíl od úvodu práce je anotace tvořena několika větami.

Posudek

Posudek je podobný krátké odborné recenzi, rozsahem na 1-2 strany. Oponent hodnotí relevantnost obsahu práce vzhledem k názvu, splnění cílů práce, definování důležitých pojmů, dodržení citační normy a ostatních formálních náležitostí. Při obhajobě autor práce na posudek reaguje. Posudek není směrodatný a neurčuje zápočet. Ten závisí na kvalitě obhajoby a udílí jej vedoucí ročníkové práce, se kterým student práci konzultoval. Poznámka redakce: Na našem webu je posudek zveřejněn za účelem nabádání čtenáře ke kritickému čtení. Všechny práce zveřejněné na webu pedagogika-brno.cz jsou práce, které byly obhájené na ÚPV FF MU.

Plný text práce

 

Přejít k navigační liště