26 Bře

Ročníková práce: Význam dramatické výchovy na základních školách

Na oboru Pedagogika na ÚPV píše každý student Ročníkovou práci, která je jakýmsi předstupněm práce bakalářské. Pro ty, které to ještě čeká, máme možnost nahlédnout do jedné z mnoha ročníkových prací. Pojďme se tedy podívat, jak je to s dramatickou výchovou na ZŠ.

Dítě na základní škole přijímá neustále mnoho podnětů a impulsů ke zpracovávání. Základní škola jako instituce má za úkol vychovávat a používat k tomu co nejpřijatelnější prostředky. Zároveň je v dnešní době potřeba žáky zaujmout a dramatická výchova k tomu dává mnoho prostředků.
Její hlavní metodou je hra, která je z pedagogického hlediska jednou z nejpřirozenějších činností člověka, vedle učení a práce. Je to nenásilný způsob učení, které si dítě nemusí vědomě uvědomovat.
Další základní metodou dramatické výchovy je zkušenost, která je založena na osobním zkoušení činností a vytváření individuálních závěrů. Je to pevnější metoda na rozdíl od učení se a zapamatování si teoretických poznatků, přednášených učitelem ve většině předmětů. Skrze zkušenost hráči poznávají situace, charaktery, vztahy lidí. Tímto způsobem napomáhá žákům rozvíjet schopnost vnímání světa a dění v něm, vnímání vztahů a lidí kolem sebe.

Dramatická výchova přispívá do mnoha oblastí vzdělávání a vývoje žáků. Svým správným zacílením umožňuje naplňovat potřeby žáků, které jsou charakteristické pro danou skupinu a stádium jejich vývoje.

Mezi nejdůležitější významy dramatické výchovy tedy patří osobnostně sociální rozvoj a sociální cítění jedince, získávání nových poznatků aktivní formou, rozvoj tvořivosti, kritického myšlení, objektivního sebehodnocení a hodnocení ostatních. Pracuje na odbourávání trémy a také na tom, aby jedinec dovedl vyjádřit svůj názor. Také učí divadelním dovednostem, vnímání světa a dění v něm, vnímání společnosti kolem sebe a orientování se v ní a v neposlední řadě učí vnímat sebe jako plnohodnotnou součást této společnosti.

Bohužel v dnešní době není dramatická výchova příliš rozšířená jako samostatně stojící předmět, který má své vlastní opodstatnění v Rámcovém vzdělávacím programu základních škol. Vyskytuje se mnohem častěji jako volnočasová aktivita či metoda při vyučování látky v jiných předmětech.

Co myslíte, zařadili byste ji do povinného základu primárního vzdělávání?


Anotace

Tato práce se zaměřuje na význam dramatické výchovy na základních školách. Osvětluje obor dramatické výchovy jako vyučovacího předmětu zařazeného do kurikula základních škol. Zkoumá funkci dramatické výchovy na tomto stupni vzdělávání a zpracovává kladné vlivy na žáky a jejich postavení ve vyučovací třídě.
Anotace podobně jako úvod práce seznamuje čtenáře s problematikou probíranou v celé práci. Slouží k povšechné orientaci o řešené problematice, celkovém pojetí práce a její hodnotě. Na rozdíl od úvodu práce je anotace tvořena několika větami.

Posudek 

Posudek je podobný krátké odborné recenzi, rozsahem na 1-2 strany. Oponent hodnotí relevantnost obsahu práce vzhledem k názvu, splnění cílů práce, definování důležitých pojmů, dodržení citační normy a ostatních formálních náležitostí. Při obhajobě autor práce na posudek reaguje.
Posudek není směrodatný a neurčuje zápočet. Ten závisí na kvalitě obhajoby a udílí jej vedoucí ročníkové práce, se kterým student práci konzultoval.Poznámka redakce: Na našem webu je posudek zveřejněn za účelem nabádání čtenáře ke kritickému čtení. Všechny práce zveřejněné na webu pedagogika-brno.cz jsou práce, které byly obhájené na ÚPV FF MU.

Plný text práce 

Odesílám
User Review
5 (1 hlas)
Přejít k navigační liště